Czym jest cesja wierzytelności?

Polskie prawo cywilne przewiduje możliwość zmiany wierzyciela nawet bez zgody dłużnika. Proces ten nazywany jest cesją lub przelewem wierzytelności. Co dokładnie oznacza to pojęcie i kiedy cesja ma zastosowanie? Przyjrzymy się temu nieco bliżej.

 

Cesja wierzytelności – co to takiego?

Cesja wierzytelności jest instytucją Prawa cywilnego, regulowaną przez art. 509 – 518 Kodeksu cywilnego. Potocznie cesja określana jest jako przelew.

Istota cesji polega na umownym przeniesieniu wierzytelności na osobę trzecią, przy czym warto zaznaczyć, że sama forma umowy nie jest ściśle określona w Kodeksie cywilnym, a zachowanie formy pisemnej jest konieczne jedynie w przypadku wierzytelności stwierdzonych na piśmie.

Osoba, która dokonuje przeniesienia wierzytelności nazywana jest cedentem, natomiast osoba, która ją nabywa, określana jest mianem cesjonariusza. Przedmiotem umowy pomiędzy cedentem a cesjonariuszem jest prawo podmiotowe wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia obowiązku wynikającego z łączącego ich stosunku prawnego, czyli wierzytelność.

 

Kiedy cesja ma zastosowanie?

Przedmiotem cesji może być może być każda wierzytelność, której przelewu nie wykluczają obowiązujące przepisy prawa, umowa lub specyficzne właściwości danego zobowiązania. Cesja dotyczy także wierzytelności przedawnionych, o ile nie są one dotknięte wadą nieważności. Prawo dopuszcza przelew całej wierzytelności lub jedynie jej części i świadczeń ubocznych. Wraz z wierzytelnością cesjonariusz zyskuje także prawo do wszelkich jej zabezpieczeń.

Cesja wierzytelności nie wymaga zgody dłużnika, o ile nie wynika to ze stosunku łączącego wierzyciela i dłużnika. Cedent zobowiązany jest do poinformowania dłużnika o dokonanym przelewie.